26.meyvaci  小米祭  

謝永泉(Si aman macinanao)採錄

董瑪女記音翻譯

2005-9

 


 

6.meyvaci 小米祭 Holding a Millet Ceremony

 

o ya asa i-panci do jia am mey-vaci, ya ma-sánib rana

        要說       這裡   舉行小米祭       經常  

sicia-ikoa ya o ya ma-lo-a-lovot a tey-esa key-li a ya

  現今              集體,全部       一些     部落     

mey-vaci,

 

另外要說的是meyvaci舉行小米祭, 常見的,全村性的meyvaci的活動,

The other thing I will talk about is meyvaci (i.e., holding a millet ceremony). Often, meyvaci is a village-wide activity

 

o na í-yan  no ya mey-vaci ya am, sira ni-mang-oma asa

  有的原因        小米祭        他們   種小米         

key-li, am noká-koa pa am, abo o asa key-li a toda bédbed

村莊        以前         沒有       村莊        全體  

a m-angey mang-oma, ta tey-esa i-te-tngeh-an sira o to

          種小米      一些     親族團體      他們   

ngono-ngónong no ka-pang-oma da nira,

  自行處理          種小米     他們 他們

 

所以會有meyvaci這樣的活動,是因為他們村裡種了小米; 以前啊,沒有全村一起種小米的情形,只有一個粟作(親族)團體種小米的情形,

The reason that we have an activity like mevaci is because they grow millet in the village. Before, villages didn’t grow millet together, and only the little family groups would grow millet together.

 

no ma-téyka sira ni-mang-oma o tey-esa i-te-tngeh-an

  結束     他們    種小米        一些      親族團體   

noká-koa pa am, amian sira ori do in-aorod a mey-vaci,

  以前              他們  那些     前院      舉行小米祭 

noká-koa am, abo o k-anak-an a mey-vaci, abo o ma-la-lavayo

  以前        沒有     小孩子     參與小米祭  沒有   年輕人      

a mey-vaci, o ra-rakeh o mey-vaci,

  參與小米祭    老年人     參與小米祭

 

以前,當一個粟作團體種了小米後,就在前院舉行小米祭活動,以前沒有小孩子,也沒有年輕人參加小米祭的活動,只有老人才有參加小米祭的活動,

Before, when a family (planting) group finished planting millet, they would hold a millet activity in their front yard. There used to be no children, and no young people who participated in the millet activity; only the elderly would participate in the millet ceremony.

 

o pey-pey-pángay-an no  mey-vaci ya am, pa-sowd-en o

     意思,意義            舉行小米祭        使豐富    

kane-kan-en, sira noká-koa pa i-ci-cirawat da am, no

  食物        他們   以前       文化,習俗      他們        

mang-oma sira o tey-esa i-te-tngehan am, i ma-lóvot sira o

種小米    他們    一些      親族團體            全部      他們      

maka-cita sira ori a asa key-li a,

看得見     他們  那些      村莊

 

meyvaci的意義呢,是祈求食物豐饒; 以前的習俗是,當一個粟作團體種了小米且舉行小米祭活動,全村的人都看到他們,

The meaning of meyvaci is to ask for a good food harvest. The tradition before was that when a family group planted millet and had a millet ceremony, the whole village would look at them (?).

 

no iká-kza da o ka-paci-pey-vaci da jira am maci-pey-vaci

很喜歡  他們        參與小米祭    他們 他們       參與小米祭 

jira, am o ji da ngann-a so kane-kan-en a ka-vosoy-an da a

他們       他們           食物            仇敵      他們

tao do asa key-li ori am, ji sira maci-lovot jira ori,  

       村莊   那個       他們  參與,加入   他們  那些 

or(i) o i-ci-cirawat da do pongso iya no mey-vaci,

那樣      文化,習俗    他們     島上        小米祭

 

如果他們(村人)喜歡的話就參與他們的meyvaci活動,除了與粟作團體成員有仇恨,不參與小米祭的活動,

If they (the villagers) liked it, they would participate in the meyvaci activity, unless the family group members hated them, in which they would not participate in the millet ceremony.

 

mey-tarek o ciri-ciring ta  ya “mey-vaci” koan na, ka no

  不同                 我們    小米祭          

“mang-sad so kadai”,

            小米

 

我們說”meyvaci”“mangsad so kadai”是不同的打小米方式,

We said “meyvaci” and “mangsad so kadai” are different ways of threshing the millet.

 

o mey-vaci ya am, mey-vaci ta no mang-oma, or(i) o

   小米祭        小米祭    我們   種小米    那樣    

panic-an ta nia no “mey-vaci”, no todnaka ar-arew o

       我們        小米祭        一般    日子                 

i-pang-sad so kadai am, ji manic-an ori a “mey-vaci”,

             小米               那個    小米祭            

ta i-panci tamo ori a“mang-sad so kadai”,

         我們 那個              小米

 

所謂meyvaci,就是為了舉行小米祭而種小米的叫meyvaci, 但平時的打小米就不叫meyvaci,而要叫”mangsad so kadai”

By meyvaci, we mean the millet ceremony that is held for the plannting of millet. However, the threshing of the millet was not called meyvaci; it was called mangsad so kadai.”

 

o mey-vaci am, o mehakey o mapey-vazey sang, am o mang-sad

  小米祭           男性       擔任工作者   那個       

so kadai am, atatasa  do mavakes ya o mang-sad so sowri, am

    小米      一些,少數      女性                 那個

ori ka-piapia no mang-sad so kadai,

那個     較好          舂           小米

 

這個meyvaci,是由男人擔任的工作, 但是mangsad so kadai(舂小米),有些女性也可以做(打小米)的事情,所以mangsad so kadai比較好,

As for this meyvaci, it is a job that is taken by the man. But mangsad so kadai (threshing millet) is better because it is something that women can do too.

 

o ta i-panci sicia-ikoa ya, ya apía rana o ya hah-ap-an  

  我們       現在,當今         很好            方式,方法    

sia ya vangon-an so ya mey-vaci ya am, ya mian rana o ya

      振興             小米祭                       

da i-sidong jiaten no Seyvo ya nirzpi, am or(i) o

他們 幫助用    我們       政府           就是 那樣 

ta i-paka-paring so ya ta  ka-pey-vaci do pici-yl-ili-an na,

我們   做得起來          我們  舉行小米祭           各村      

 

我們現代說的meyvaci,振興的情況很好,因為政府有補助金使這個活動振興起來,也使得每一個部落有辦法舉辦meyvaci的活動,

What we call meyvacinow is thriving. The government has given the money to help it thrive, so that every tribe has a way to make the meyvaci activity happen.